Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, proto se může stát, že se některé části webu nemusí zobrazovat nebo fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo začít používat takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Soutěžní podmínky

1. SOUTĚŽ

Tato Pravidla obsahují úplná pravidla a soutěžní podmínky jednotlivých soutěží pořádaných v rámci akce s názvem „Soutěžní příspěvky na facebookovém profilu KONTAKT-Turnov ŠKODA“ (dále jen „Akce“, jednotlivá soutěž v rámci Akce dále jen „Soutěž“).

2. POŘADATEL SOUTĚŽE

Soutěž organizuje a pořádá společnost: KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o., Svobodova 2050, 511 01 Turnov, IČ: 45538514, DIČ: CZ45538514

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu vyhlášeném Pořadatelem při jejím vyhlášení („Časový limit Soutěže“) v rámci trvání Akce, která probíhá od 1. ledna 2019 do jejího odvolání Pořadatelem.

4. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na fanouškovské stránce KONTAKT-Turnov ŠKODA umístěné na sociální síti Facebook na adrese https://www.facebook.com/KONTAKT-Turnov-%C5%A0KODA-214587185218993/ (dále jen "Facebook").

5. PRAVIDLA

Pravidla jsou zveřejněna na webové stránce KONTAKT na adrese https://www.kontaktoil.cz/ Jestliže je v rámci propagačních materiálů či jinde zveřejněna zkrácená verze těchto Pravidel, příp. podmínky Soutěže, nejedná se o úplné znění Pravidel, nýbrž pouze o jejich výňatek. Pořadatel neodpovídá za úplnost Pravidel zveřejněných jinde než na webových stránkách uvedených v tomto článku.

6. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do Soutěže starší osmnácti (18) let a která splní stanovená Pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“). Každý Soutěžící se může zúčastnit jednotlivé Soutěže, vyhlášené Pořadatelem na konkrétní období pouze jednou (1). Ze Soutěže jsou Pořadatelem vyloučeny falešné profily založené mimo jiné za účelem soutěžení na Facebooku. Posouzení toho, zda se v konkrétním případě jedná o falešný profil, patří zcela do výlučného rozhodnutí Pořadatele, který posouzení provádí na základě jemu dostupných informací. Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook a to zejména pravidla uvedená na adrese www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Účast v Soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu Pořadatele.

Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky Soutěže nebo nerespektuje Pravidla nebo jedná v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn jej z dalšího průběhu Soutěže bez dalšího vyloučit. Proti vyloučení ze Soutěže Pořadatelem z jakéhokoliv důvodu uvedeného v tomto článku nebo jiného oprávněného důvodu se není možné jakkoliv odvolat a je konečné. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v Soutěži.

7. MECHANIKA SOUTĚŽE

V rámci Pořadatelem stanoveného časového období jsou na předmětné zdi Facebooku Pořadatelem zveřejňovány soutěžní otázky v podobě soutěžního příspěvku (obrázku) (dále jen „Soutěžní příspěvek“). Soutěžní příspěvek je označen nápisem “Soutěž”. Své odpovědi Soutěžící zapisují do komentářů pod příslušný Soutěžní příspěvek. Soutěžícím se může stát každý, kdo akceptuje Pravidla, splní podmínky Soutěže a svou odpověď napíše pod svým profilem pod Soutěžní příspěvek v Časovém limitu Soutěže. Účastí v Soutěži Soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly, zavazuje se je dodržovat a potvrzuje, že souhlasí s tím, aby Pořadatel užil informace, které má Soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení a e-mail, na který ho v případě výhry v Soutěži může Pořadatel kontaktovat. Každý Soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu, tj. že daný profil náleží Soutěžícímu a nebyl vytvořen zejména pro účast v soutěžích. Pořadatel si vyhrazuje právo neakceptovat do Soutěže facebookové profily, kde je místo skutečného jména a/nebo příjmení fyzické osoby použito jiné označení, zejména přezdívka.

8. VÝHERCI

Výherci budou vybráni Pořadatelem ze Soutěžících, kteří odpovídajícím způsobem odpovědí na Soutěžní příspěvek během Pořadatelem stanoveného Časového limitu Soutěže, který bude zveřejněn s každým Pořadatelem zveřejněným Soutěžním příspěvkem, a to dle následujících dvou (2) vzorců:

Vzorec č. 1: Jeden či více výherců je určeno podle následujícího vzorce: Maximální počet výherců bude Y (přičemž Y představuje počet výher). Výherce č. 1 se určí jako "(X:10)*1=pořadí výherního komentáře výherce č. 1 v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď" (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem), výherce č. 2 se určí jako "(X:10)*2=pořadí výherního komentáře výherce č. 2 v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď", atd. vždy maximálně do momentu, kdy bude určen výherce č. Y jako "(X:10)*Y=pořadí výherního komentáře výherce č. Y v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď". Pokud dle výše uvedeného vzorce bude výsledkem desetinné číslo, pak platí pro určení výherce matematická pravidla zaokrouhlování.

Příklad výběru vítězů pro výše uvedený vzorec č. 1 – Pod příspěvkem se po ukončení soutěže nachází 100 správných odpovědí a počet výher je 3.

Výhercem č. 1 bude soutěžící, který odpověděl správně jako 10. soutěžící v pořadí v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď, tj. (100:10)*1=10. Výhercem č. 2 bude soutěžící, který odpověděl správně jako 20. soutěžící v pořadí v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď, tj. (100:10)*2=20. Výhercem č. 3 bude soutěžící, který odpověděl správně jako 30. soutěžící v pořadí v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď, tj. (100:10)*3=30.

V případě, že nikdo ze Soutěžících neodpoví správně v Časovém limitu Soutěže, nebude cena udělena.

Vzorec č. 2: Jeden či více výherců je vybráno odbornou porotou Pořadatele

Maximální počet výherců bude Y (přičemž Y představuje počet výher). "Y" nejzajímavějších odpovědí vybere odborná porota sestavená ze zástupců KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o.. Soutěžící bere na vědomí, že kritéria pro výběr vítězů Soutěže dle výběru odborné poroty Pořadatele jsou subjektivní a vycházejí výlučně ze subjektivního názoru poroty sestavené ze zástupců KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o. Na vítězství není právní nárok. Proti rozhodnutí Pořadatele o vítězích Soutěže není možné se odvolat ani podávat jiný opravný prostředek; takové rozhodnutí je konečné.

Pořadatel si vyhrazuje právo určit, na základě které z výše uvedených variant budou výherci Soutěže vybíráni. Pořadatel určí jednu z výše uvedených variant vždy při vyhlášení Soutěže, a to v návaznosti na typu Soutěžního příspěvku.

9. VÝHRY

Výhry v Soutěži stanovuje Pořadatel a budou Pořadatelem oznámeny vždy při vyhlášení Soutěže.

10. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude po ukončení jakékoliv z variant soutěže zveřejněn Pořadatelem na Facebooku společnosti maximálně v rozsahu: název facebookového profilu Soutěžícího a příp. jeho jméno nebo příjmení. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím soukromé zprávy zaslané Pořadatelem. V soukromé zprávě Pořadatele Soutěžícímu o příslušné výhře zašle Pořadatel výherci zároveň přesné informace týkající se možnosti vyzvednutí si výhry. Výherce je oprávněn vyzvednout si výhru v Soutěži výlučně osobně na určeném kontaktním místě nejpozději do třiceti (30) dnů od zveřejnění výsledku Soutěže Pořadatelem, jak je uvedeno výše, přičemž je Soutěžící povinen předložit k prokázání své totožnosti občanský průkaz. Výhra Soutěžícího, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Pořadatele nebude možno konkrétnímu výherci předat ve výše uvedené lhůtě, propadá bez dalšího ve prospěch Pořadatele a Pořadatel může s touto výhrou naložit dle vlastního uvážení. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

11. ODPOVĚDNOST

Pořadatel nenese odpovědnost za vady výhry nebo za jakékoliv případné škody vzniklé vítězi Soutěže nebo třetí osobě v souvislosti s užíváním výhry. Pořadatel není žádným způsobem povinen být nápomocen vítězi při případném řešení reklamace výhry, která byla pořízena u třetí osoby.

12. OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace Soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do Soutěže zařadit.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat.Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše Osobní údaje, které máme, pokud vaše Osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše Osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jste nám souhlas dříve poskytli. Pokud je však souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se po Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejména zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).

Soutěžící má práva zejména dle §11, §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména:

  1. na ochranu Osobních údajů;
  2. přístup k Osobním údajům;
  3. požadovat opravu Osobních údajů;
  4. kdykoliv bezplatně vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých Osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu musí být písemné;
  5. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (zejména je-li prováděno zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem);
  6. v případě pochybností požadovat nápravu nesprávného či nezákonného zpracování osobních údajů, příp. se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;
  7. požadovat informace ohledně zpracování Osobních údajů (vč. zdroje), povaze zpracování a příjemci (příp. kategorie příjemců) Osobních údajů; a
  8. požadovat likvidaci Osobních údajů.

V případě, že se Soutěžící stane výhercem jedné z výher v Soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na Facebookových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.

Souhlas Soutěžícího podle tohoto článku je udělen na dobu dvou (2) let od ukončení Soutěže.

Pořadatel je oprávněn uchovávat statistická a analytická data, která byla sestavena průběžně na základě Osobních údajů, pod podmínkou, že Soutěžícího osobně neidentifikují.

13. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY.

Tato Pravidla, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2887 a násl. zákona č. 89/ předpisů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání či Soutěž kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů a bez poskytnutí náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Pořadatele https://www.facebook.com/KONTAKT-Turnov-%C5%A0KODA-214587185218993/

Pořadatel má právo ve sporných případech v rámci Soutěže rozhodovat s konečnou platností a výlučně dle vlastního uvážení. Pořadatel Soutěže není odpovědný za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži, a to zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook. Pořadatel neodpovídá za žádné škody nebo jiné újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se Soutěžící účastí v Soutěži dopustí. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu dvou (2) let od skončení Soutěže uveřejňovat vložené soutěžní příspěvky a jména a příjmení Soutěžících ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele.

Soutěžící bere svou účastí v Soutěži na vědomí, že odesláním odpovědi na Soutěžní příspěvek poskytuje informace Pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace mohou být Pořadatelem použity pouze v souladu s těmito Pravidly.

14. SOULAD S PRAVIDLY FACEBOOK

Účast v Soutěži není podmíněna sdílením na profil KONTAKT-Turnov ŠKODA nebo jeho přátel na Facebooku.

Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována či spravována společností Facebook ani s ní není nijak spojena.

V Liberci dne 1. 1. 2019

Otevírací doba

Po - Pá: 7:30 - 17:00
So: 9:00 - 12:00

Kontaktujte nás

T: +420 481 325 726
M: +420 777 760 646
M: +420 725 260 653
prodej@kontaktoil.cz

Kde nás najdete
Zobrazit

Nevíte si rady?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a my se vám v nejbližším možném termínu ozveme.

Napište nám